Algemene voorwaarden

Algemeen

Deelnemen aan sessies bij Bliss Community kan door deelname op basis van een programma van 8 weken (BLISS in 8 weken en BLISS prepare), 5 weken (BLISS revive) 1 op 1 (BLISS personal) en op basis van een losse sessie of een rittenkaart voor de doorlopende sessies.

Aanmelding vindt plaats door te boeken via ons boekingssysteem. De betaling vindt vooraf plaats via een online betaling in het boekingssysteem.

In geval van een langdurige blessure of letsel kan een programma (tijdelijk) stopgezet worden. Startdatum van deze stop is de datum van aanvraag bij Bliss Community. Er kan dus niet met terugwerkende kracht een stop worden ingevoerd. Alleen bij verhuizing buiten een straal van 15 km van de BLISS locaties waar de sessies worden gegeven is het tussentijds beëindigen van het contract mogelijk.

Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van Bliss Community te accepteren.

Wil je het programma waar je aan deelneemt stopzetten omdat je verhuist of een blessure hebt, dan kun je dat aangeven door een mail te sturen naar hello@bliss.community. In dat geval wordt het abonnement of deelname aan het programma stopgezet vanaf het moment van opzegging of de datum van wens van de deelnemer.

Er kan in geen geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van deelnamegeld van BLISS in 8 weken sessies, doorlopende sessies, BLISS prepare sessies, BLISS revive sessies of BLISS personal sessies.

Wanneer je een sessie mist kun je deze tot een maximum van 4 gemiste sessies inhalen op een ander gewenst moment. Wanneer je niet bij de een sessie aanwezig kan zijn en een andere keer in wil halen, stuur dan een mail naar hello@bliss.community.

Deelname en betalingsvoorwaarden BLISS sessies

Voor de BLISS sessies dient het deelnamebedrag vooraf de start van het programma te worden overgeschreven naar ons bankrekeningnummer: NL10 INGB 0007 7544 08, dit kan via ons boekingssysteem.  Onze standaard betalingstermijn is 2 weken. Betalen in 2 termijnen is mogelijk. Laat vooraf weten of je dit wilt.

Wanneer je deelneemt aan het BLISS prepare programma en je bevalling vindt plaats voor het einde van de serie, dan kunnen het aantal sessies waaraan niet is deelgenomen worden ingehaald na de bevalling, tijdens de doorlopende sessies, tijdens BLISS in 8 weken sessies of bij de BLISS revive sessies.

Deelname aan de sessies van Bliss Community wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan (zonder opgaaf van geldige reden). Bliss Community is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Bliss Community behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging word je hiervan op de hoogte gebracht.

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Bliss Community behoudt zich het recht voor om sessietijden, -locatie, -inhoud e.d. te wijzigen.

De sessies gaan altijd door. Alleen tijdens van te voren aangegeven vakantieweken en bij ziekte van de trainer gaat de sessie niet door en worden de sessies opgeschort. Als een sessie niet doorgaat, wordt dit minimaal een uur voor de start van de sessie per mail gecommuniceerd.

Als het maximum aantal deelnemers van een groep is bereikt, wordt je op een wachtlijst geplaatst en krijg je hiervan bericht. Zodra er weer plaats is, neemt Bliss Community contact met je op.

Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de sessies, die aangeboden worden door Bliss Community, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Wel is het mogelijk om binnen hetzelfde jaar een gemiste sessie in te halen binnen een andere groep. Meld het vooraf als je niet aanwezig kan zijn bij een sessie om recht te hebben om op een ander moment in te halen.

Het is niet mogelijk om het programma stop te zetten wegens vakantie.

Deelname aan de Bliss Community sessies doet de deelnemer geheel op eigen risico. Tijdens de sessie luistert de deelnemer goed naar haar lichaam en volgt zij de instructies op van de trainer.

Bliss Community is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen, van welke aard en door welke oorzaak dan ook.

Alles wat besproken wordt en ervaren wordt tijdens de sessies is vertrouwelijk en hier wordt ook navenant naar gehandeld.

De sessies zijn ter bevordering van fysieke en mentale gezondheid, echter dienen niet gezien te worden als vervanging van een medisch consult of behandeling van een huisarts, psycholoog of psychiater.In het geval van een depressie of andere psychische klachten dient men een huisarts of psychiater te raadplegen. In het geval van een fysieke klachten en met name tijdens de zwangerschap dient men een huisarts te raadplegen.

Tijdens de sessies worden sokken gedragen of is men blootvoets. Draag schone en gepaste kleding.

Het is verboden om eigen etenswaren te nuttigen in de zalen. Aan het eind van de sessie ontvangt de deelnemer een kopje thee.

Het gebruik van een deken tijdens de sessie wordt sterk aangeraden om niet af te koelen tijdens de sessie.

Bliss Community zal voorzien in matjes en kussens maar behoudt het recht deelnemers te vragen deze zelf van huis mee te nemen.

Het gebruik van en het delen van informatie op de BLISS community (blog op de website en op social media van BLISS community) gaat op basis van respect voor de andere gebruikers; gebruik geen beledigende taal en gebruik de community niet voor commerciële doeleinden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WEBSHOP BLISS COMMUNITY

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bliss Community B.V. (hierna: bliss.community) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij bliss.community zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van bliss.community zijn vrijblijvend en bliss.community behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling bij  bliss.community is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt bliss.community dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.

3.2 Verzending binnen Nederland en België rekenen wij de standaard PostNL verzendkosten.

3.3 Na een bestelling ontvangt je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Je kunt betalen met iDEAL, PayPal, Overschrijving, Mastercard, Maestro, Visa, Bancontact. Voor deze online betalingen worden géén extra kosten berekend.

Artikel 4. Levering

4.1 De levertijd is 1 tot 3 werkdagen. We streven ernaar om jouw bestelling de volgende dag in huis te hebben.

4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.

4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Artikel 5. Retourzending

Herroepingsrecht
5.1 Wanneer je gebruik wil maken van je herroepingsrecht dient het pakket binnen 30 dagen bij ons terug te zijn.

Tijdens deze termijn dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Probeer de plastic hersluitbare zak zoveel mogelijk intact te houden en verzend het pakket terug in dezelfde verzendverpakking om schade te voorkomen. Eventuele schade aan het product wordt in mindering gebracht van het terug te storten bedrag, ook wanneer dit is gebeurd tijdens de retourzending.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht kun je binnen 30 dagen een mail sturen naar hello@bliss.community of een brief sturen naar Bellamystraat 23, 3514EK,  Utrecht met daarin vermeld dat je het product retour wilt doen. Vermeld in deze email of brief de reden van retour (niet verplicht) en het ordernummer. Stuur het pakket terug naar BLISS community. Het retourpakket dient binnen 30 dagen bij ons binnen te zijn.

Gevolgen van de herroeping
5.2 Wanneer de producten bij ons binnen zijn ontvang je de terugbetaling van het aankoopbedrag (inclusief de verzendkosten van de heenzending) binnen 14 dagen retour. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Terugzenden is gratis, gebruik hiervoor het bijgeleverde adresetiket.

Bovenstaande geldt alleen voor consumenten, zakelijke afnemers kunnen geen beroep doen op deze herroepingstermijn.

5.3 Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan je verwachting voldoen dan kun je de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 14 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan je worden teruggestort. Deze garantie vervalt wanneer a. het product gebruikt en/of gewassen is, b. je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen, c. de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 bliss.community aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van de shop op bliss.community.

6.2 Iedere aansprakelijkheid van bliss.community jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan bliss.community verschuldigd is.

Artikel 7. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

BLISS community, Utrecht, 17 december 2018

Join the BLISS community

Ontvang het beste BLISS nieuws in je e-mailbox; aanbiedingen, events en achtergronden.